Preaload Image
 • Gay Kirk posted an update 9 months, 2 weeks ago

  因为是亲眼所见,我20多年来也常用人迎穴,发现其治 疗作用确实很广,并有较好的美容作用。这也引起r我的思 考。

  출장마사지 《千金翼方》说:“凡诸孔穴,名不徒设,皆存深 意。” 출장샵 ,位于喉结旁1.5寸,颈总动脉搏动处, 因正值切诊部位的人迎脉,故名人迎。隋•杨t善《黄帝内经 太素》对人迎穴的解释足:“结喉两箱,足阳明迎受五脏六腑 之气以养于人,故曰人迎。”在《灵枢•经脉第十》等篇中, 专门论述r如何以人迎脉的搏动情况来判断十二经脉虚实证, 并据此而采取“盛则泻之,虚则补之”的补泻手法。

  凡是能诊断疾病的部位,就是可以治疗疾病的部位。如十 二原穴所在的“四关”、耳诊耳针系统等,莫不是如此。彭静 山教授的眼针疗法,就是从眼沴法而来的。多年前,我就开始 查找有关资料,欲编写一本《中医寸口疗法》,即以诊脉的寸 n部位治疗疾病,后又交给几位同道编写,惜由于种种原因至 今未能如愿。

  颈项部是人体躯干最窄之处,自然也就是经络敁密集之 处。《灵枢》对这一部位尤其重视,曾经多次特别提到颈项部 的穴位,也值得我们思考。

  如《灵枢》第二篇是“本输”,主要是讲五输穴,但在讲 完五输穴后, 출장안마 :

  “缺盆之中.任脉也,名曰天突,一;次任脉侧之动

  脉,足阳明也,名曰人迎,二;次脉手阳明也,名曰扶

  175

  一针界ii

  突,三;次脉手太少阳也,名曰天窗,四;次脉足少阳 也,名曰天容,五;次脉手太阳也,名曰天牖,六;次脉 足太阳也,名曰天柱,七;次脉颈中央之脉,督脉也,名

  曰风府3”

  《灵枢•根结第五》记载:

  “足太阳……入于天柱、飞扬也;足少阳……入于天

  容、光明也;足阳明……入于人迎、丰隆也;手太阳…… 入于天窗、支正也;手少阳……入于天牖、外关也;手阳 明……入于扶突、偏历也。”

  可见阳经所入的部位一是颈项部诸穴,二是各经的络六。 《灵枢•经脉第卜》 출장 ,十二 经脉除手厥阴心包经外,其余十一条经脉都行于颈项或咽喉 部》